کارگاه تخصصی:

زوج درمانی

مصاحبه و تشخیص

TA

CBT

Cattle

خانواده درمانی

روان درمانگری معنوی

آسیب شناسی

PMC

برنامه ویژه سوپروایزری برای درمان وسواس

CBT برای بیماری های مزمن

CBT برای GAD

CBT برای وسواس

آموزش شیوه های درمان وسواس به صورت عملی و کارگاهی

مقاله نویسی

کاربرد SPSS در روانشناسی

 

برای تمامی دوره های فوق به روانشناسان بالای کارشناسی ارشد گواهینامه صادر می شود.

 

 • زوج درمانی: آموزش نظریه زوج درمانی نقش محور و شیوه تشخیص مشکلات زناشویی و فنون درمان.
 • مصاحبه و تشخیص: روش های ارزیابی مشکلات روان شناختی و آموزش اصول و فنون مصاحبه و تشخیص بر اساس DSM5 تا تهیه برنامه درمان.
 • TA برای روانشناسان: آموزش فنون تشخیص و درمان برای TA و به کار گیری آخرین الگو های مربوط به TA.
 • CBT برای روانشناسان: آموزش دو سطح درمان شناختی رفتاری به صورت گام به گام برای مراجعین با مشکلات عمومی و آموزش درمان و تغییر روان بنه ها (طرح واره) برای مراجعین با مشکلات خاص.
 • Cattle: آموزش نحوه استفاده و تفسیر تست cattle و بیان کاربردهای آن در PMC و مشاوره و روان درمانی.
 • روان درمانگری مذهبی: آموزش فعال سازی بعد معنوی براساس مدل روان درمانگری چند بعدی معنوی به عنوان یک شیوه فرا تشخیصی.
 • PMC: آموزش ابزارها و فنون ارزیابی آمادگی ها و هماهنگی های زوجین آماده ازدواج و بیان دقیق ریسک های زندگی.
 • سوپروایزری وسواس: آموزش عملی درمان وسواس با استفاده از روش های جدید سوپروایزری و مشاهده زنده درمان و تحلیل رفتار درمانگران تا رسیدن به مهارت های کافی.
 • CBTبیماری های مزمن: آموزش شیوه های درمان بر اساس الگوی CBT برای بیماری های مزمن مانند: MSو سرطان و دیابت و…
 • CBT برای GAD: آموزش CBTاختصاصی برای درمان اضطراب تعمیم یافته.
 • مقاله نویسی: با شیوه های درست و سبک های درست نوشتن یک مقاله علمی و پژوهشی آشنا می شوید.
 • کاربرد SPSSدر روانشناسی: تحلیل آماری داده های روانشناسی با استفاده از این نرم افزار آموزش داده میشود.
 • آسیب شناسی روان: بر اساس معیارهای DSM5– معیارهای تشخیصی اختلال های روانی- ارزیابی نشانه ها و تبیین نظریه های روانشناختی آموزش داده می شود.